ਘੁਮੱਕੜ ਜੋੜਾdownload ਕਰਨ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ .

( ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੋਚੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ । ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਾਮੂਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਮੁਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਨਕਰਾਤਮਕ ਜਿਆਦਾ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਾਮੁਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਦਲੇ ਚ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਮੁਕ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ । ਉਸੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ।ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ । ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਚ ਪੱਕਾ  ।ਪੇਪਰ ਤੇ ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ )

Related image

Download

Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: