ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਥੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕਰਲੋ।

information

1 Comment Leave a comment

Leave a Reply to Saroj Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: